Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üretime ayrılan tesislerde, Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle küçük ve büyükbaş orijinli üretimi gerçekleştirmek.

b) Bölgede yapılmakta olan küçük ve büyükbaş yetiştiriciliği ile ilgili çevre koşullarını incelemek.

c) Bölge koşullarına uygun küçük ve büyükbaş ırklarını geliştirmek amacı ile araştırma yapmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksek verimli küçük ve büyükbaş ırklarının temini, barındırılması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon kabiliyeti yüksek olanların yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar/planlamalar yapmak.

d) Merkez bünyesinde küçük ve büyükbaş yetiştiriciliğine yönelik melezleme, ıslah ve seleksiyon faaliyetlerini yürütmek.

e) Ulusal gen bankasına katkı sağlamak.

f) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

g) İl, bölge ve ülke bazında küçük ve büyükbaş sağlığı ve hastalıkları ile ilgili koruyucu hekimlik alanında araştırmalar yapmak.

ğ) Küçük ve büyükbaş hastalıklarının tedavisiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak.

h) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

ı) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülmesini sağlamak.

i) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

j) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyallerini kamu ve özel kuruluşlara sunmak.

k) Verim ve kaliteyi esas alarak, başta Siirt ili olmak üzere bölge ve ülke küçük ve büyükbaş yetiştiriciliği politikalarına yön verilmesine katkı sağlamak.

l) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine önderlik etmek.

m) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, çalıştay, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

n) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek.

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET IRMAK
Güncelleme : 9.10.2022 10:14:45